Provozní řád bowlingového centra

Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám a ve speciální bowlingové obuvi, která se půjčuje u obsluhy bowlingu.

Vlastní obuv si hráč může odložit do šatny, popřípadě ke své židli, nikoliv však do botníku, který je určen pouze na bowlingovou obuv. Za odložené věci neručíme.

Po skončení hry je návštěvník povinen půjčenou obuv vydezinfikovat dezinfekčním přípravkem.

Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.

Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny bowlera.

Zejména nesmí:

  • Vhodit kouli na dráhu, pokud se dráha nerozsvítí.
  • Vhodit kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla.
  • Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule.
  • Vstupovat na dráhu s jídlem a pitím.
  • Vstupovat na dráhu s cigaretou, doutníkem či dýmkou.
  • Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů.

Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.

Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit bowlerovi.

Bowler je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení centra má vedení Strikelandu právo na náhradu způsobené škody.

Pokud hráč poruší zásady stanované v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

V Chomutově, dne 16. října 2022

Dětské oslavy, skupinové akce, catering


Prostory restaurace jsou ideální pro organizaci skupinových akcí, rautů, školení, apod. Využijte naše cateringové služby.

Uspořádejte u nás dětskou oslavu a odneste si veselé zážitky.
Rádi Vám s přípravou pomůžeme.

ABL Meníčka Xshop Kudy z nudy